qgis

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, od 1 stycznia 2023 r. jedynym formatem plików do aktualizacji baz danych zasobu geodezyjnego będzie GML (rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych… - Dz.U.1429 z 21.08.2020 r., § 42. 1).

Już obecnie format GML (Geography Markup Language – język znaczników geograficznych) jest najczęściej wykorzystywanym w Polsce standardem wymiany danych obiektowej mapy zasadniczej. Posługują się nim ośrodki dokumentacji geodezyjnej i geodeci aktualizujący mapę zasadniczą, którzy na jej podstawie przygotowują dla zleceniodawców numeryczne opracowania kartograficzne do celów projektowych, opiniodawczych, prawnych i innych. Ponieważ od 1 stycznia 2023 r. format GML będzie obligatoryjny, niezbędne są narzędzia informatyczne zapewniające dostęp do danych w formacie GML nie tylko geodetom, ale także jednostkom edukacyjnym i naukowym, projektantom, przedsiębiorstwom zarządzającym sieciami uzbrojenia terenu, zarządcom dróg, nieruchomości, infrastruktury, pracownikom administracji samorządowej i rządowej.

Aktualnie, dostęp do danych mapy zasadniczej w GML jest realizowany w specjalistycznych aplikacjach geodezyjnych (np. C-GEO autorstwa firmy Softline Plus Jerzy Biegalski). Alternatywą dla takich dziedzinowych aplikacji jest otwarte oprogramowanie z zakresu GIS – QGIS, które jednak bez dodatkowych narzędzi nie umożliwia poprawnej wizualizacji kartograficznej obiektów mapy zasadniczej. Na szczęście QGIS pozwala na wykorzystanie opracowywanych dla niego wtyczek – aplikacji działających w środowisku QGIS.

Mając na uwadze powyższe, firma Softline Plus Jerzy Biegalski oferuje wtyczkę dla QGIS do importu, wizualizacji, edycji i przetwarzania obiektów mapy zasadniczej z plików GML zawierających dane baz państwowego zasobu: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
i obiektów topograficznych (BDOT500).

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą wykorzystywać pliki GML do wyświetlania, analizowania, przetwarzania, drukowania danych obiektów mapy zasadniczej, a nie posiadają lub nie potrzebują specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego do aktualizacji mapy zasadniczej (np. aplikacja C-GEO, lub systemy do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane w administracji).

q1

Rysunek 1. Wizualizacja danych EGiB, GESUT, BDOT500 zaimportowanych z GML do wtyczki

Wtyczka o nazwie Wizualizacja GML umożliwia import do otwartej aplikacji QGIS plików GML
z obiektami mapy zasadniczej (wraz z ich atrybutami), a także ich wizualizację kartograficzną zgodnie
z przepisami najnowszego rozporządzenia w sprawie mapy zasadniczej z 2021 r. Importowane są pliki GML zgodne ze schematami aplikacyjnymi publikowanymi w repozytorium interoperacyjności do rozporządzeń w sprawie EGiB, GESUT i BDOT500 z 2021 r.

q2

Rysunek 2. Atrybuty wybranego obiektu sieci GESUT

Operator wybiera, czy będą importowane obiekty aktualne, archiwalne (umieszczane na odrębnych warstwach i przedstawiane w skali szarości) czy wyłącznie archiwalne. W czasie importu można także zdecydować o ograniczeniu jego zakresu do wybranych typów obiektów (np. wyłącznie przewody sieci gazowej i działki ewidencyjne).

q3

Rysunek 3. Możliwość wyboru obiektów do importu z pliku GML

Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia kontroli składniowej (walidacji) pliku GML. W jej wyniku generowany jest raport zawierający informacje o ewentualnych niezgodnościach obiektów w GML
z przepisami (błędach, brakujących wymaganych danych), który może być przedmiotem analizy w QGIS lub być zapisany do pliku CSV.

Z danych ewidencyjnych można wygenerować raporty, np. zestawienie działek.

Wtyczka pozwala na tworzenie opracowania graficznego – zapisu mapy w formacie JPG/TIFF/PDF
w jednej ze skal właściwych dla mapy zasadniczej (1:500, 1000, 2000, 5000) oraz wybranej rozdzielczości (np. 300 dpi), ewentualnie łącznie z georeferencją (tif + tfw).

Nakładka Wizualizacja GML zawiera także funkcje wyświetlania relacji między obiektami (np. obiekt - punkt wysokościowy, budynek - obiekt związany z budynkiem, itp.).

Dane obiektowej mapy zasadniczej pozyskane dzięki wtyczce można oczywiście łączyć i dalej przetwarzać w QGIS z danymi przestrzennymi z różnych źródeł (serwisy WMS/WFS, rastry, NMT, inne dane z formatów CAD/GIS).

Prezentacja wtyczki dostępna jest na kanale YouTube Softline:

W celu otrzymania dostępu do wersji testowej wtyczki (ograniczona ilość importowanych danych), uzyskania o niej dodatkowych informacji lub zamówienia komercyjnej wtyczki, zapraszamy do kontaktu przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509 896026.

 

cgeo

zł.0.00

Po raz pierwszy na naszym rynku dane rejestrowane w oprogramowaniu terenowym obejmujące punkty i elementy ich wzajemnej relacji geometrycznej (linie, obszary) oraz atrybuty zostają przeniesione jednym plikiem do oprogramowania biurowego. Do wyświetlenia praktycznie gotowej mapy na ekranie wystarczy jedynie import zakodowanych danych Leica XML z oprogramowania terenowego Leica Captivate do oprogramowania biurowego C-Geo. Proces ten możliwy jest dzięki umieszczeniu w oprogramowaniu terenowym Leica Captivate definicji obiektów mapy zasadniczej wraz z ich geometrią, atrybutami, słownikami. Przez kodowanie punktów, linii, obszarów wraz z uzupełnianiem wymaganych atrybutów możliwa jest prawidłowa prezentacja danych w oprogramowaniu C-Geo – praktycznie gotowa mapa.

Użytkownik otrzymuje dedykowaną listę kodów oraz wykaz kodów obejmujący zakresem szablon C-Geo Mapa zasadnicza 2015 dla oprogramowania terenowego Leica Captivate w wersji 4.10 lub wyższej.

leica1

Po zakończeniu pomiarów i odczytaniu pliku Leica XML w nowym module C-GEO: Mapa obiektowa Leica XML, generowana jest mapa obiektowa z obiektami mapy zasadniczej o geometrii i atrybutach zgodnych z przepisami rozporządzeń w sprawie EGiB, GESUT, BDOT500…

leica2

Po uzupełnieniu ewentualnie brakujących atrybutów i korekcie geometrii, przeprowadzeniu walidacji, użytkownik C-GEO może wyeksportować dane do zasilenia PZGiK w formacie GML zgodnym ze schematami aplikacyjnymi GUGiK.

leica3

Poza importem danych obiektowych z Leica XML do utworzenia poprawnego pliku GML, nowy moduł zapisuje dane z pomiarów tachimetrycznych i satelitarnych w odpowiednich zadaniach C-GEO. Umożliwia to ich ewentualną dalszą edycję, obliczenia, utworzenie docelowych raportów do stworzenia elektronicznego operatu.

leica4

Moduł Mapa obiektowa Leica XML w C-GEO umożliwia także eksport do formatu Leica XML danych mapy wektorowej 2D/3D z C-GEO po imporcie z innych aplikacji w formatach DXF, SHP, DWG, GIV, itd. lub mapy utworzonej od początku w C-GEO np. po obliczeniu punktów trasy drogowej. Utworzony w C-GEO plik Leica XML obejmujący punkty i geometrię linii, można zapisać do kontrolera z oprogramowaniem Leica Captivate, wyświetlać, edytować i wykorzystać np. do tyczenia obiektów 2D/3D wraz z ich geometrią.

leica5

Nowy moduł Mapa obiektowa Leica XML wymaga dostępu do najnowszej aktualizacji C-GEO 2019 (8.12.05.06), zalecane jest też posiadanie modułów Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN i aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML.